شـب سوم دهـه اوّل ماه محرّم ١۴۴١

روضه خواني استاد سيدحسين عرب | سـخـنـرانـی شــیــخ عـبـاس صــراف

برادر مـحــمــد حــســيــن پـويـانـفـر

بــــرادر ســیــد جــــــواد پــــرئــــــی | بـــــرادر مـجــتــبــی فـتـــح الله زاده | بـــرادر امــیــر عــبـــاس نــعــمــتــی

فایلهای صوتی

پیش منبر (حاج سید حسین عرب)

سخنراني (شيخ عباس صراف)

شعرخواني(برادر اميرعباس نعمتي)

زمينه(برات گريه ميكنم)

شور(من با دل غرق طب)

نوحه(عشق بي تكراري)

واحد(دنبال بهونه بود)

واحد( برادر مجتبي فتح الله زاده )

واحد(بر مشامم مي رسد)

دودمه(اي مهربان ترين بابا)

شور(حسين واي)

شور(السلام عليك يا مذبوح)

تك(سرم رفته از بس توي سر صدا)

تك ( برادر سيد جواد پرئي )

شور ( برادر سيد جواد پرئي )

روضه پاياني

گالری عکس

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به هیات ریحانة النبی میباشید