مناجات با خدا
  • مناجات روز عرفه -علی اکبر لطیفیان
    عاشقان مدارج عالى     در عروجند با سبکبالى     از خداوند پر شدم دیشب     تا مرا کرد از خودم خالی     دل دنیا گریز باید داشت     معرفت نیست جنس بقالی     ذبح کردم تعلقاتم را     جای آن گوسفند هر سالی     تا که یکبار […]
  • مناجات با خدا – سیدمحمدمیرهاشمی
    شمیم اهل نظر را به هر کسی ندهند صفای وقت سحر را به هر کسی ندهند کجاست دیده ی روشندلان باطن بین نگاه نیک نظر را به هر کسی ندهند تو بی هنر ! که به فکر و خیال دل بستی معطلی ، که هنر را به هر کسی ندهند ادب ، نیاز اساسی سالکان […]