شب تاسوعا – صابر خراسانی

جز تو به فکر خیمه گاهم هیچ کس نیست

 

بعداز تو آب آور بخواهم هیچ کس نیست

 

پای شریعه لشکرم را دادم از دست

 

جز یک حرم زن، در سپاهم هیچ کس نیست

 

غربت سراغم آمد عباسم که می رفت

 

غیر از علی اصغر، گواهم هیچ کس نیست

 

زیر بغل های مـرا باید بگیری

 

من داغ دیدم عذرخواهم هیچ کس نیست

 

تنها شدم اطرافم اما ازدحام است

 

هم هست یعنی آشنا هم هیچ کس نیست

 

بی دست می شد کــــاش دسـتم را بگیری

 

حالا که بی تو تکــیه گاهم هیچ کس نیست

 

فرقت شکسته با علی فرقی نداری

 

پاشیده تر از جسم ماهم هیچ کس نیست

 

ديدگاه‌ها - یک ديدگاه