وفات حضرت خدیجه(س) – محمد سهرابی

 

شکست اینجا ظفر گل می کند هنگام احسانش

 

ز پا افتاده اینجا نشئه ی جهد است سامانش

 

امید اینجا به شکل یاس آید یاس چون امید

 

بریدن از خود و پیوند با تمکین امکانش

 

کدامین غافل از این آستان حاجت نمی خواهد

 

که با تیغ عدالت لب نهم بر خون شریانش

 

به کویی بار خود انداختم کز شدت احسان

 

ملائک آب می ریزند بر دستان مهمانش

 

به بحری آشنا گشتم که موجش موج تمجید است

 

به ناوی پا نهادم کز کرامت هست سکانش

 

به درباری رساندم ناله ی واغربتایم را

 

که می بخشند با یک ناله شهری بر غریبانش

 

قطار فیض او را خواجه ی لولاک در پیش است

 

زهی آن زن که ختمی مرتبت باشد شتربانش

 

زهی بانوی عقل کل، زهی بانوی آب و گل

 

که باریده است یاسی هم چو زهر در گلستانش

 

اجاق کور را یاری صحبت نیست با خورشید

 

حمیرا را بگو آتش بگیرد در دل و جانش

 

زقربانگاه ذی الحجه بسی مستغنی ام حاجی

 

که من ماه مبارک می روم هر ساله قربانش

 

به روز واقعه با وصله ی ناجور کارش نیست

 

نمی آید به محشر هر کسی کرده است عصیانش

 

زهی آن زن که مریم دستبوس خادمش بوده است

 

زهی آن زن که عیسی کرده خدمت بر غلامانش

 

تحیر خانه ی تحقیق هم خط است هم نقطه

 

که هم تطویل دارد هم ندارد بدو و پایانش

 

نمی دانم کدامین عصمت قدرت مزاج است او

 

که چندین ماه زهرا بوده از تشریف مهمانش

 

سخن از هیچ ممکن نیست جای ضرب و زور او

 

که امکان نیز امکانش می شود از نور امکانش

 

ز کفو عقل کل جز عقل کل چیزی نمی جوشد

 

کدامین جهل سنجیده است با تشویش نسوانش

 

به جنت نیز از اقبال هم دوش محمد اوست

 

چه می فهمند مردان و زنان از پله ی شانش

 

در حال حاضر نظرات بسته است.