از دیده چون جان می روی

در حال حاضر نظرات بسته است.