پیش منبر: استادسیدحسین عرب | سخنران: حجت الاسلام محمود ریاضت | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر – امیرحسین شفیعی – محمدحسین مهدی پناه – حسن سهرابی – مجتبی قره گزلو – حامدرمضانی – احمد جنتی

مراسم
آرشیو
دانلود