سخنران: حاج علی قربانی | مدیحه سرایی: برادر محمدحسین پویانفر – مجتبی صمدی – سیدمحمدرضا نوشه ور – محمدحسین کاشفی

مراسم
آرشیو
دانلود